Drogy a ich následky 

Medzi najčastejšie drogy užívané na Slovensku patria kanabis, extáza a metamfetamín.

Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie je závislosť choroba, teda duševný, prípadne aj telesný stav, charakterizovaný prítomnosťou naliehavej túžby, alebo nepremožiteľnej potreby opakovane a periodicky privádzať do svojho tela príslušnú látku.

Prečo ľudia užívajú drogy?

Všetko začína buď zvedavosťou, alebo hľadaním riešenia nejakej ťažkej životnej situácie, ako je napríklad rozchod alebo pocit prázdnoty.

Táto nevinná fáza však často prerastie do ďalších, keď už je človek drogou zaujatý, neskôr závislý až podriadený. Uvedom si, že závislosť sa rozvíja postupne. Pričom platí, že čím ťažšie štádium, tým je liečba náročnejšia a zdĺhavejšia.

Čo sa týka dôsledkom užívania drog, trpí telo i duša. Dochádza, napríklad k poškodeniu pľúc, pečene, obličiek i mozgu. Výnimkou nie je strata plodnosti a mnoho iných. Pri vpichovaní drog sa prenášajú rôzne nebezpečné nákazy, ako napríklad HIV.

Liečba drogovej závislosti a harm reduce prístup

Ešte si nepočul o harm reduce prístupe v liečení drogových závislostí? Trošku ťa do tejto problematiky zasvätíme. Harm reduce znamená, eliminovať škody, ktoré sú páchané užívaním drog.

Organizácie pomáhajúce drogovo závislým, praktizujúce harm reduce, sa zameriavajú na množstvo činností súvisiacich s bezpečnečnejším užívaním drog, postupnou redukciou užívania až po abstinenciu. Napríklad vydávajú informačné brožúry či časopisy s problematikou drogových závislostí, bezpečnejšieho sexu či injekčného užívania drog pre narkomanov či ich príbuzných.
Ich úlohou je robiť osvetu, ako urobiť užívanie drog menej rizikovým, zaoberajú sa prevenciou a pomáhajú drogovo závislým v teréne, napríklad základným ošetrením, potravinovou pomocou, injekčnými striekačkami, prezervatívmi či leukoplastom, ale aj krízovou intervenciou či poradenským servisom.

 

Vytvorenie tejto stránky bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014-2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Ďakujeme.